VŠEOBECNÉ PODMIENKY

IČO 03546926, so sídlom K Vejvoďáku 1202, Zbraslav, 156 00 PRAHA, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 233368 (ďalej len "poskytovateľ")

 

 • Úvodné ustanovenia

 

 • Tieto zmluvné podmienky (ďalej len "OP") poskytovateľa sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o dielo (ďalej len "zmluva") uzatvorená medzi poskytovateľom a klientom. Zmluvný vzťah založený zmluvou sa riadi zmluvou, týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").
 • V týchto OP sú vymedzené a špecifikované práva a povinnosti poskytovateľa a klienta. Tieto OP sú určené pre klienta, ktorý je fyzickou osobou, aj pre právnickú osobu.
 • Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá žiada o službu produktu ponúkaného poskytovateľom alebo osobou spolupracujúcou s poskytovateľom. V prípade, že zákazníkom je spotrebiteľ, t. j. každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná, použijú sa ustanovenia § 1811 a nasl. občianskeho zákonníka (ustanovenia o záväzkoch zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi).
 • Podľa týchto OP sa poskytovateľom rozumie aj spolupracujúca osoba poskytovateľa, ktorá mu poskytuje službu ponúkaných produktov.
 • Podľa týchto zmluvných podmienok je produktom akákoľvek hnuteľná vec, ktorej servis ponúka poskytovateľ.
 • Servis znamená záručný, pozáručný, predpredajný servis výrobku a posúdenie pri odstúpení od kúpnej zmluvy.
 • Záručný servis sa riadi podmienkami uzatvorenými medzi zákazníkom a predajcom výrobku.

 

 • Uzavretie zmluvy

 

 • Zmluva sa uzatvára (i) v sídle Poskytovateľa alebo u spolupracujúcej osoby Poskytovateľa (ii) prostredníctvom webového portálu www.repairsys.eu (iii) prostredníctvom e-mailu Poskytovateľa (dispecink@repairsys.eu).
 • Zmluva je uzavretá okamihom, keď si zákazník objedná servis produktov u poskytovateľa a poskytovateľ potvrdí servis vystavením objednávkového listu/servisného protokolu, ktorý bude poskytovateľovi zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu poskytnutú poskytovateľom. V prípade odovzdania objednávky v priestoroch poskytovateľa môže byť objednávkový list/servisný protokol vystavený na mieste.
 • Uzatvorením zmluvy klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP.
 • Ak Poskytovateľ nie je vopred informovaný o dodaní Výrobku Zákazníkom. Takýto Produkt sa bude považovať za Objednávku služby až po doručení elektronickej alebo inej objednávky služby Poskytovateľovi. A Poskytovateľ sa týmto vzdáva povinnosti dodržiavať zákonné lehoty na opravu Výrobku.

 

 • Prevzatie výrobku a prechod rizika poškodenia výrobku

 

 • Zákazník je povinný odovzdať produkt poskytovateľovi najneskôr do 5 pracovných dní za objednanú službu, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb na adresu poskytovateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi výrobok v obale, ktorý bude chrániť výrobok pred poškodením počas prepravy k Poskytovateľovi, pričom musí spĺňať všetky zásady a normy balenia stanovené dopravcom a zároveň nesmie byť znečistený. V prípade, že je Produkt doručený Poskytovateľovi v obale, ktorý je nevhodný a/alebo nespĺňa obalové štandardy jednotlivých prepravcov a/alebo v poškodenom obale, má Poskytovateľ právo odmietnuť prevzatie Produktu a odstúpiť od zmluvy. V prípade, že zákazník odovzdá poskytovateľovi výrobok akýmkoľvek spôsobom znečistený, poskytovateľ má právo výrobok vyčistiť na náklady zákazníka a/alebo odmietnuť poskytnutie služby, t. j. odstúpiť od zmluvy.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať servis výrobku do 30 dní od jeho prevzatia. Túto lehotu môže poskytovateľ predĺžiť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.
 • Lehota na vykonanie služby začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výrobku poskytovateľovi.
 • Po prevzatí výrobku poskytovateľom prechádza nebezpečenstvo škody na výrobku na poskytovateľa až do odovzdania výrobku späť zákazníkovi alebo poštovému doručovateľovi, ktorý výrobok doručí späť zákazníkovi.
 • Po servise výrobkov poskytovateľ informuje zákazníka, že si výrobok môže vyzdvihnúť. Zákazník je povinný vyzdvihnúť si výrobok u poskytovateľa do 7 pracovných dní od oznámenia podľa predchádzajúcej vety tohto odseku. Ak si zákazník nevyzdvihne výrobok v stanovenej lehote, má poskytovateľ nárok na úhradu poplatkov za uskladnenie podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Ak si Objednávateľ nevyzdvihne výrobok od Poskytovateľa ani do 30 pracovných dní od oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, Poskytovateľ má právo výrobok zlikvidovať na náklady Objednávateľa.
 • Poskytovateľ vráti Výrobok Zákazníkovi spôsobom uvedeným v Zmluve, t. j. Zákazník si Výrobok vyzdvihne osobne u Poskytovateľa a/alebo prostredníctvom sprostredkovateľa poštových služieb. V prípade, že Poskytovateľ zašle Výrobok späť prostredníctvom sprostredkovateľa poštových služieb, má Poskytovateľ právo vybrať si poštového doručovateľa podľa vlastného uváženia. Doručenie výrobku zákazníkovi je na náklady zákazníka.
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za objednávku najneskôr v deň jej prevzatia od Poskytovateľa / poštovému doručovateľovi Poskytovateľa pri zaslaní na dobierku. Ak Zákazník nezaplatí Poskytovateľovi riadne a včas, Poskytovateľ nie je povinný dodať Zákazníkovi výrobok.
 • Približná cena za servis výrobku je uvedená v zmluve v návrhu ceny. V prípade, že konečnú cenu za servis výrobku nie je možné určiť a/alebo v priebehu servisu poskytovateľ zistí dôvod na zvýšenie dohodnutého cenového návrhu, poskytovateľ bude zákazníka vopred informovať o cene servisu.
 • V prípade odmietnutia Cenového návrhu Zákazníkom je Zákazník povinný uhradiť náklady na diagnostiku produktu podľa cenníka Poskytovateľa, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Poskytovateľa.
 • Práva z chybného plnenia pre vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom

 

 • Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä ustanoveniami § 2615 ods. 2 a obdobne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174a Občianskeho zákonníka), ak tieto OP neustanovujú inak.
 • Poskytovateľ zodpovedá za vady vykonanej služby, ktoré má výrobok v čase prevzatia zákazníkom, ak je zákazník spotrebiteľom. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, zákonnú záruku na vykonanú opravu v trvaní 6 mesiacov. Šesťmesačná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania/prevzatia výrobku Zákazníkom.
 • Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady servisu bez zbytočného odkladu po zistení vady u poskytovateľa za predpokladu, že preukáže, že servis výrobku vykonal poskytovateľ. Ak je zákazník spotrebiteľom, reklamácia sa vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od prevzatia výrobku.

 

 • Odstúpenie od zmluvy na diaľku

 

 • Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • Klient môže na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5.1. týchto OP použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto OP. Tento formulár je možné zaslať aj elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v článku 1 týchto OP.
 • Záverečné ustanovenia

 

 • Sťažnosti vybavuje poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy dispecink@repairsys.eu.
 • Poskytovateľ je oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Všetky spory medzi stranami, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú riešiť vzájomnou dohodou bez zbytočného odkladu. Ak zmluvu uzatvoril zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov riešiť spory súvisiace s poskytovaním služby mimosúdne prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie. Internetová stránka Českej obchodnej inšpekcie je coi.cz
 • Tieto VOP sú platné v znení uvedenom na webovej stránke poskytovateľa v deň uzavretia zmluvy. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP.
 • Tieto OP nadobúdajú účinnosť 6. 2023

 

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát:

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o dielo na tento výrobok (*)/o poskytovaní týchto služieb (*):

 

 

 

 

Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*):

 

 

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

 

 

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

 

 

 

 

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme):

 

 

 

 

Dátum:

 

 

(*) Vymažte, ak sa neuplatňuje, alebo vyplňte údaje.