VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

IČO 03546926, se sídlem K Vejvoďáku 1202, Zbraslav, 156 00 PRAHA, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233368 (dále jen „poskytovatel“)

 

 • Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) poskytovatele jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem. Smluvní vztah založený smlouvou se řídí smlouvou, těmito obchodními podmínkami a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 • Tyto OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a objednatele. Tyto OP jsou určeny jak pro objednatele, který je fyzickou tak pro právnickou osobou.
 • Objednatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poptává servis výrobku nabízeného poskytovatelem nebo s ním spolupracující osobou. V případě, že objednatel je spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, užijí se navíc ustanovení § 1811 a násl. občanského zákoníku (ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem).
 • Za poskytovatele se dle těchto OP rozumí i spolupracující osoba poskytovatele, která zajišťuje pro poskytovatele nabízený servis výrobků.
 • Dle těchto OP se výrobkem rozumí jakékoliv movité věci, jejichž servis poskytovatel nabízí.
 • Servisem se rozumí záruční, pozáruční, předprodejní servis výrobku a posouzení při odstoupení od kupní smlouvy
 • Na záruční servis platí obchodní podmínky uzavřené mezi objednatelem a prodávajícím výrobku.

 

 • Uzavření smlouvy

 

 • Smlouva je uzavírána (i) v provozovně poskytovatele nebo jeho spolupracující osoby (ii) prostřednictvím webového portálu www.repairsys.eu (iii) prostřednictvím emailu (dispecink@repairsys.eu) poskytovatele.
 • Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy objednatel objedná servis výrobků u poskytovatele a poskytovatel provedení servisu potvrdí vydáním zakázkového listu/servisního protokolu, který bude zaslán poskytovateli elektronickou formou na jím uvedenou emailovou adresu. V případě předání zakázky v provozovně poskytovatele může být zakázkový list/servisní protokol vydán na místě.
 • Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito OP.
 • Pokud Poskytovatel nebude předem infomován o doručení Výrobku Objednatelem. Nebude na takový Výrobek brán zřetel jako na Objednávku servisu, dokud nebube Poskytovateli doručená elektronická nebo jiná objednávka servisu. A Poskytovatel se tím zříká povinnosti splnění zákonných lhůt na opravu Výrobku.

 

 • Převzetí výrobku a přechod nebezpečí škody na výrobku

 

 • Objednatel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů předat poskytovateli výrobek k provedení objednaného servisu, a to buď osobně a nebo prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb, a to na adresu poskytovatele uvedené v objednávce. Objednatel je povinen předat poskytovateli výrobek v takovém obalu, který výrobek ochrání před poškozením při dopravě k poskytovateli splňující veškeré zásady a standardy balení stanovené přepravcem a současně bez jakéhokoliv znečištění. V případě, že výrobek bude poskytovateli doručen v nevhodném/nebo neodpovídajícím standardům balení jednotlivého přepravce/nebo v poškozeném obalu, poskytovatel má právo převzetí výrobku odmítnout a odstoupit od smlouvy. V případě, že objednatel předá poskytovali výrobek, jakkoliv znečištěn, poskytovatel má právo na náklady objednatele výrobek vyčistit a/nebo odmítnout poskytnutí servisu, tj. odstoupit od smlouvy.
 • Poskytovatel se zavazuje provést servis výrobku ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od převzetí výrobku. Tato lhůta může být ze strany poskytovatele prodloužena z důvodů, které není schopen ovlivnit.
 • Lhůta pro provedení servisu počíná dnem následujícím po doručení výrobku poskytovateli.
 • Převzetím výrobku poskytovatelem přechází nebezpečí škody na výrobku na poskytovatele, a to až do okamžiku předání výrobku zpět objednateli nebo zprostředkovateli poštovních služeb, který doručí objednateli výrobek zpět.
 • Po provedení servisu výrobků poskytovatel informuje objednatele, že výrobek je možné vyzvednout. Objednatel je povinen výrobek od poskytovatele vyzvednout nejpozději do 7 pracovních dní od sdělení dle předchozí věty tohoto odstavce. V případě, že objednatel výrobek nevyzvedne včas, poskytovatel má právo na skladovné, a to dle aktuálního ceníku poskytovatele. V případě, že objednatel nevyzvedne výrobek od poskytovatele ani do 30 pracovních dní od sdělení dle první věty tohoto odstavce, poskytovatel má právo výrobek zlikvidovat, a to na náklady objednatele.
 • Poskytovatel předá objednateli zpět výrobek způsobem, který je uvedený ve smlouvě, tj. objednatel vyzvedne osobně výrobek u poskytovatele a/nebo prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb. V případě, že poskytovatel bude výrobek zasílat zpět prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb, má poskytovatel právo zvolit poštovního doručovatele dle svého uvážení. Doprava výrobku objednateli jde na náklady objednatele.
 • Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli objednávku nejpozději v den vyzvednutí od poskytovatele/ poštovnímu doručovateli poskytovatele při zaslání na dobírku. V případě, že objednatel nezaplatí objednávku poskytovateli řádně a včas, poskytovatel nemá povinnost výrobek objednateli vydat.
 • Přibližná cena servisu výrobku je uvedena ve smlouvě v cenovém návrhu. V případě, nelze-li stanovit konečnou cenu servisu výrobku a/nebo se v průběhu servisu poskytovatel zjistí důvod pro navýšení odsouhlaseného cenového návrhu, poskytovatel bude objednatele předem o ceně servisu informovat.
 • V případě zmítnutí Cenového návrhu Objednatelem, je Objednatel povinen zaplatit náklady diagnostiky produktu, a to dle ceníku poskytovatele dostupném na webových stránkách Poskytovatele.
 • Práva z vadného plnění pro vztahy poskytovatel a objednatel

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními §2615 odst. 2, a obdobně ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174a občanského zákoníku), není-li v těchto OP stanoveno jinak.
 • Poskytovatel odpovídá za vadu provedeného servisu, kterou má výrobek v době při převzetí objednatelem, v případě, že je objednatel spotřebitelem. Poskytovatel poskytuje Objednateli, který je spotřebitelem, zákonnou záruku na provedenou opravu v délce trvání 6 měsíců. Lhůta 6 měsíců běží ode dne předání/převzetí výrobku objednatelem.
 • Objednatel, který je spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady servisu bez zbytečného odkladu, co vadu zjistí, a to v provozovně poskytovatele za podmínky, prokáže-li, že servis výrobku provedl poskytovatel. Je-li objednatel spotřebitelem reklamace bude vyřízena ihned, nejpozději však do 30 dnů od převzetí výrobku.

 

 • Odstoupení od smlouvy u distančních smluv

 

 • Pokud je smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, má objednatel, který je spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • K odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. těchto OP může objednatel použít vzorový formulář, který je přílohou těchto OP. Tento formulář je možné poslat i elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v čl. 1 těchto OP.
 • Závěrečná ustanovení

 

 • Vyřizování stížností zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy dispecink@repairsys.eu
 • Poskytovatel je oprávněn k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Všechny spory mezi stranami vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Byla-li smlouva uzavřena objednatelem, který je spotřebitelem, může zákazník v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit spory týkající se poskytování služby mimosoudní cestou prostřednictvím Českého obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou coi.cz
 • Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách poskytovatele v den uzavření smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP změnit.
 • Tyto OP nabývají účinnosti dne 6. 2023

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o dílo tohoto výrobku (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

 

 

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

 

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.